Select Page

تاثیر ورزش بر آلزایمر چیست؟

تاثیر ورزش بر آلزایمر چیست؟

 آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند. در افرادی که مبتلا به آلزایمر هستند فعالیت بدنی تا آنجا که ممکن است باید ادامه پیدا کند. این کار به پیشگیری از ضعف عضلانی و سایر مشکلاتی که در اثر بی‌تحرکی ایجاد می‌شود کمک می‌کند.

ورزشی که به صورت برنامه‌ی روزانه درآمده باشد به بهبود وضعیت روحی روانی نیز کمک می‌کند. ورزشهای مکرر مانند پیاده روی، دوچرخه ثابت و حتی فعالیتهای معمول روزانه مانند تا زدن لباسها نیز موجب کاهش اضطراب می‌شود.

آلزایمر

قبل از شروع ورزش توسط افراد مبتلا به آلزایمر بهتر است با پزشک مشورت شود. پزشک در مورد این مسایل به شما کمک می‌کند:

÷ نوع ورزشی که مناسب باشد و انواعی از ورزش که باید از آنها اجتناب کنید.

÷ شدت ورزش

÷ مدت زمان انجام ورزش بر اساس محدودیتهای فیزیکی افراد مبتلا.

÷ ارجاع به سایر متخصصان مانند فیزیوتراپیست برای طراحی برنامه ورزشی شخصی و مناسب.

÷ نوع ورزشی که برای بیماران مناسب است به علائم بیماری، سطح آمادگی بدنی، و سلامت عمومی بستگی دارد و در نهایت باید احتیاطات در نظر گرفته شوند. برای آغاز ورزش باید آهسته شروع کرد.

نکاتی برای ورزش:

÷ همیشه باید با نرمشهای مناسب قبل از ورزش بدن را گرم و بعد از ورزش بدن را سرد کرد.

÷ زمانی را که برای ورزش این افراد  در نظر گرفته اید تقسیم کنید. مثلا اگر قرار است ۳۰ دقیقه ورزش کنند زمان ورزش را به بخشهای ۱۰ دقیقه‌ای تقسیم کنید.

÷ افراد مبتلا به آلزایمر باید در محیط های امنی ورزش کنند. از ورزش بر روی سطوح لغزنده، کم نور،‌ قالیچه‌ها و سایر خطرات بالقوه خودداری شود.

÷ اگر در حفظ تعادل مشکل وجود دارد، باید هنگام ورزش از دستگیره یا نرده کمک بگیرند و به آن تکیه کنند. اگر در ایستادن و یا برخاستن از زمین مشکل دارند ورزش کردن در رختخواب و یا سطوح نرم مطمئن‌تر از ورزش بر روی زمین و سطوح محکم است.

÷ مهمتر از همه فعالیت ورزش باید برای فرد سرگرم کنده و مفرح باشد.

ورزش

چه نوع ورزش هایی مناسب افراد مبتلا به آلزایمر می باشد:

÷ ﭘﯿﺎده روی: اﯾﻦ ﻧﻮع ورزش ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ورزش ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ است و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ.

÷ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری: در اﯾﻦ ﻧﻮع ورزش ھﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﻓﺮد و ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﮐﺎب زدن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎدﻟﯽ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

÷ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن: اﯾﻦ ورزش ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻓﺮد ورزﺷﮑﺎر و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮب ﻗﻠﺒﯽ – رﯾﻮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

÷ ﮐﻼس ھﺎی ورزﺷﯽ: ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ های ثابت در ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﻢ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

÷ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ: اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ورزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ھﻢ روح و ھﻢ ﺟﺴم فرد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

÷ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ: ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎرو زدن، ﺷﺴﺘﺸﻮی ظﺮوف و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﮕﯽ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ورزش ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

÷ ورزش در آب: ایروبیک آبی، ورزش مناسبی است. این نوع ورزش برای مفاصل راحتتر است و به تعادل کمتری نیاز دارد.

توصیه هایی مهم برای جلوگیری از بروز حوادث

÷ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ اطﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮد ھﻤﺮاه وی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ راه ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻢ ﺷﺪن ﻓﺮد دﯾﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وی را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

÷ ﻻزم اﺳﺖ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺒﻞ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ھﺎی ورزﺷﯽ ﻓﺮد زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎظﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ یا ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

÷ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺶ ھﺎی ﻓﺮد از ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ روﯾﻪ ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻓﺘﺎدن وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ﻣﺜﻞ دﻣﺒﻞ روی ﭘﺎ ﺑﻪ وی آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ.

÷ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ورزش ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ وی درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ورزش ھﻮازی اﺳﺖ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ را اداﻣﻪ دھﺪ دﯾﮕﺮ ورزش ھﻮازی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﮐﻤﯽ ﮐﺎھﺶ دھﺪ.

÷ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ ، ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

÷ هر زمانی که احساس خستگی، ناراحتی یا بیماری کردید فعالت را متوقف کنید.

÷ ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ ، درد ﯾﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺮ و ﺗﺎری دﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ دارد.

ورزش و تاثیر بر آلزایمر

 

مزایای ورزش برای افراد مبتلا به آلزایمر

÷ ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﮐﻠﯽ ﺧﻠﻖ و ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﻮاب اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﯾﺒﻮﺳﺖ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﻣﮫﺎرت ھﺎ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد.

÷ ورزش ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺗﻌﺎدل و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺘﺎدن و ﻋﻮارض آن ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻣﻐﺰی را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ.

÷ ورزش ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﮫﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و ﻓﺮد را از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات

دسته‌ها

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد